• خلع ید چقدر زمان میبرد
  • با سلام . یکی از مالکین ساختمان اقدام به تاسیس نوعی کارگاه چوب در پارکینگ ساختمان کرده و به خاطر این که این بخش از ساختمان مشاعی است ، صدای دیگر همسایگان بلند شده است که این مسئله برای همه ساکنین مشکلاتی از قبیل دشواری عبور و مرور و هم چنین کوچک شدن فضای پارکینگ درست کرده است. بیشتر ساکنین مالک هستند و هر یک از آن ها بخش مشخصی از پارکینگ را در اختیار دارند.همراه همسایگان به دادگاه مراجعه کرده ایم و درخواست خلع ید کرده ایم . چه مدت طول خواهد کشید تا حکم خلع ید صادر شود و این که آیا امکان تجدید نظر برای غاصب وجود خواهد داشت ؟
1400/07/01

نمی توان زمان مشخصی را تعیین نمود. همه چیز به شرایط پرونده بستگی دارد. متشاکی عنه می تواند ظرف مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ حکم دادگاه ، اعتراض خود را ارائه کرده و درخواست تجدید نظر داشته باشد. بعد از آن نیز همه چیز به رای قاضی و شرایط خاص هر پرونده دارد. لذا توصیه میشود که در زمینه خلع ید به وکلای با تجربه و متخصص مراجعه شود

1400/07/01

نمی توان زمان مشخصی را تعیین نمود. همه چیز به شرایط پرونده بستگی دارد. متشاکی عنه می تواند ظرف مدت ۲۰ روز بعد از ابلاغ حکم دادگاه ، اعتراض خود را ارائه کرده و درخواست تجدید نظر داشته باشد. بعد از آن نیز همه چیز به رای قاضی و شرایط خاص هر پرونده دارد. لذا توصیه میشود که در زمینه خلع ید به وکلای با تجربه و متخصص مراجعه شود

-->