• آیا قاضی می‌تواند پس از رضایت شاکی به رسیدگی ادامه دهد؟
  • سلام آیا در پرونده کیفری وقتی شاکی رضایت می‌دهد قاضی می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد و ختم رسیدگی را اعلام نکند؟
1400/07/01

در موارد کیفری چنانچه جرم انجام شده جنبه عمومی داشته باشد قاضی باید از این جهت رسیدگی را ادامه داده و حکم مقتضی صادر نماید.

-->