• آیا انگشت پیوند خورده دیه دارد؟
  • سلام کارگری هستم که در محل کار سه انگشتم قطع شد و پیوند خورد؟ اما کارفرما هیچ یک از هزینه‌های درمان را پرداخت نکرد؟ آیا دیه به من تعلق می‌گیرد و می‌توانم هزینه‌های درمانم را بگیرم؟
1400/07/01

دیه (یا به عبارت صحیح‌تر ارش) بر اساس نظریه پزشکی قانونی به شما تعلق می‌گیرد و شما می‌توانید با شکایت از کارفرما تمام هزینه‌های درمان را نیز از ایشان مطالبه نمایید.

1400/07/01

درضمن اگرکارفرماشماراتحت پوشش بیمه تامین درنیاورده باشد مضاف برطرح شکایت ودرخواست ارش وخسارات بیمارستان بشبعه تامین اجتماعی محل خودتان مراجعه و با دردست داشتن مدارک کارگر وکارفرما طرح دعوی توامان باهم مطرح نمایید.

-->