• از آموزش و پرورش چطور شکایت کنم؟
  • چنانچه حق و حقوقی دارید که مورد تضییع واقع شده می‌توانید به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایید.
1400/07/01

شماخودتان اول سوال خودتان را دادیدکه وفق اصل173قانون اساسی می توانیدطرح شکایت دردیونعدالت اداری نمایید اما باتوجه به بخشنامه اخیرووجدیدسازمان بیمه تامین اجتماعی کل کشور اول شما بشعبه خودتان مراجعه طرح موضوع برای سنوات وتعیین وتکلیف نمایید اگرنتیجه موردقبول طبق قوانین ومقررات استخدامی کشور و تامین اجتماعی وقانون کار نداد باید باکلیه اسنادبه دیوانعدالت اداری مستفاد از رای هیت وحدت رویه148مراجعه نمایید والا درهمان زمان رسیدگی سازمانهای طرح دعوا شما ورود و محکمه عالی دیوان موضوع رامتنفی خواهدنمود.

-->