• خواهر چقدر ارث می‌برد؟
  • در صورت وجود یک خواهر در ورثه متوفی وی چقدر ارث می‌برد؟ به اندازه پسر ارث می‌برد؟
1400/07/01

در صورتی که تنها ورثه متوفی یک خواهر باشد تمام ارثیه به او می‌رسد. اما اگر متوفی فرزند، پدر، مادر یا نوه داشته باشد به خواهر متوفی ارثی نمی‌رسد. 

-->