• با امتناع فروشنده از سند زدن باید چه کاری کرد
  • اپارتمان که خریدم فروشنده جهت سند زدن طفره میره وبهانه‌ های واهی میگیره چطور میشه طبق قردلد هم پول و خسارت که به من وارد کرده گرفت
1400/07/01

شما دو راه پیش روی خود دارید یا میتوانید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده الزام او را به تنظیم سند بخواهید یا در صورت منصرف شدن از معامله و فسخ معامله دادخواست استرداد ثمن معامله را از دادگاه بخواهید

-->