• چطور به دعوای اعسار پاسخ دهم؟
  • در یک دعوای حقوقی حکم به نفع من صادر شده است اما طرف مقابل ادعای اعسار کرده است. چطور می‌توانم ادعای او را پاسخ دهم؟
1400/07/01

در دعوای اعسار مدعی باید شاهد آورده و شهود بر اعسار وی شهادت دهند. اگر دلیلی در دست دارید که شهود حقیقت را نمی‌گویند می‌توانید آنها را جرح نمایید. همچنین اگر نسبت به دارایی محکوم علیه اطلاعاتی دارید می‌توانید لیست اموالش را به دادگاه ارائه نمایید. همچنین می‌توانید از دادگاه بخواهید تا در مورد حسابهای بانکی ایشان و وسیله نقلیه وی استعلامات لازم را انجام دهند.

-->