• چطور اموالم را صرف امور خیریه نمایم؟
  • با سلام من می‌خواهم پس از مرگم اموالم صرف امور خیریه شود و به ورثه هیچ مالی نرسد. چطور می‌توانم این کار را انجام دهم؟
1400/07/01

شما می‌توانید طی وقفنامه‌ای که تنظیم می‌کنید اموال خود را وقف کرده و حق انتفاع و استفاده از آنها را تا زمان مرگ برای خود محفوظ بدارید.

1400/07/01

درضمن حتما در وقف نامه رسمی خود ذکر نمایید نوع کاربری از اموال احصاء شده برای امرخاص مانند پزشکی یا آموزشی باشد یا عام المنفعه صرف امورخیریه کلیه مردم گردد ومتولی یا متولیان هم معیین نمایید.

-->