• آیا می‌شود صلح‌نامه را در دفتر اسناد رسمی ثبت کرد؟
  • آیا می‌شود صلح‌نامه‌ای که بین دو نفر نوشته شده است را در دفتر اسناد رسمی ثبت کرد؟ آیا مادرم می‌تواند خانه‌اش را به صورت مبایعه نامه عادی به یکی از چند فرزندش انتقال دهد؟
1400/07/01

بله صلح نامه قابل ثبت می‌باشد و با مبایعه نامه عادی ملک مذکور به فرزند نامبرده منتقل می‌شود ولی برای آنکه سند ملک به نام شخص مورد نظر بشود باید به دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال ملک مراجعه نمود.

1400/07/01

ضمن صحت پاسخ فوق الذکر یادآوری میشود تمام اسنادعادی می تواند دفاتر اسنادرسمی بصورت رسمی ثبت گردد بجزء اسنادی که ارقام ومبالغی درآن ذکرشود که وفق تبصره واحده ماده9اصلاحیه1390تخلف انتظامی برسردفتردار وکفیل ودفتریاربهمراه دارد وسندمذکورکلاوجزا ازبطن باطل است.

1400/07/01

هرتوافقی قابل ثبت دردفترخانه می باشد،لازم به ذکراست ثبت دردفترخانه،سندتوافق عادی رابه سندرسمی موردتصوراذهان عمومی تبدیل نمی نماید درخصوص سوال دوم پس ازتنظیم قولنامه عادی انتقال ملک به فرزند،این انتقال لازم است به طوررسمی دردفتراسنادرسمی ثبت ودرسندرسمی درج گردد

1400/07/01

نیاز به توضیحات بیشتری هست، لطفا با تلفن موسسه تماس بگیرید 02166128096

-->