• اعتراض نسبت به رای اعسار
  • باسلام خسته نباشی من نسبت به مبلغ7میلیون تومان اعسارزدم روزرسیدگی شاهدا یک نفرحضورداشت واعساربنده ردشدازسوی شورا راهنمایی بفرمایی
1400/07/01

سلام باید به این رای در مهلت تعیین شده اعتراض کنید

1400/07/01

سلام پس ازاعتراض می توانیدسه یاچهارنفر راببریددفتراسنادرسمی استشهادنامه رسمی وگواهی امضاء شهودبگیرید ضم اعتراض نمایید تا مدنظرریاست محترم محکمه قراربگیرد.

-->