• تغییر شرکت سهامی خاص به شرکت تعاونی
  • با سلام اگر شرکت سهامی خاص را به شرکت تعاونی تغییر بدیم چه اتفاقی به لحاظ حقوقی میافتد؟ آیا قوانین تجارت و مدیر عاملی برای شرکت تعاونی هم صادق است؟ مثلا در شرکت تعاونی میتوان دادخواست اعسار داد و آیا بحث تاجر در این نوع شرکتها (تعاونی) هم صدق می کند؟ ممنون
1400/07/01

سلام.بازهم موضوع اعسار وافلاس هست..!؟ اولا شرکتهای تعاونی قوانین خاص خودش رادارد وفرم وشکل آن با6شرکتهایی که درمحشای قوانین بازرگانی وتجارت قابل قیاس نمی باشد وذات وهویت شرکتهای تعاونی باسهامی یا تضامنی و..الخ کاملا متفاوت است ...باید تمام اصول مستندات خودرا تغییر وبه ادارات زیر مجموعه وزارت صمت و مالیه وزارت دارایی و بیمه ووزارت کارتقدیم تاکارشناسی وممیزی شود وStep by Stepبشمامراحل شرح دهنداگرواجدشرایط بودید آن زمان که بسیارزمانبرنیزهست(لااقل3-4سال)بایدطرح توجیهی به وزارت صمت و جهادکشاورزی و...وادارات زیر مجموعه بمانند اداره ثبت واسنادواملاک کل کشور منطقه محل اقامت خودبدستور مراجع قضایی و وزارتین بدهید...توصیه میکنم شفاف اگربیش از3-4سال کمپانی شمافعالیت نداشته عدم فعالیت خودرا به اداره مالیه اعلام ودفاترخودرا ارائه دهیدودرصورت ورسکشتگی عادی به اداره تصفیه استان معرفی نمایید درغیراینصورت مع الاسف ((*شما و کسانیکه جزء لاینفک هیت مدیره هستند مرتکب جرائم مزورانه تجار واز5تا15سال حبس تادبی ودوبرابر بماخذ کلیهInpup&Onputوسایل وماشی آلات و ...Feeder via LC/BOB/CIF/C&F....رابررسی جزای نقدی محکوم خواهیدشد*)) لطفابجای دور زدن بی مورد راه صحیح راانتخاب وانجام دهید وبدنبال اعساروافلاس قسم اول 1311-1313نباشید ولاغیر....

1400/07/01

سلام وقتتون بخیر

به طور کلی امکان درخواست اعسار برای تاجر و شرکتهای تجاری نمیشه ارسال کرد

شرکت تعاونی با شرکت سهامی خاص تفاوتهای جدی داره ولی جفتشون شرکت تجاری محسوب میشن.

اگر نیاز به توضیحات بیشتری دارید، با تلفن موسسه تماس بگیرید

1400/07/01

کارشناس محترم نگاه کنید ماقبل نیز ایشان چنین سوالاتی راطرح وپاسخ دقیقاهمان هست شماتوضیح دادید...ایشان بهتراست یکی از راهکارهای ارایه شده راانتخاب نمایندولاغیر.

1400/07/01

نگاه کنید: اعسار مدیر عامل شرکت سهامی خاص

1400/07/01

کارشناس عزیز ! ضمن صحه وابرام وتایید پاسخ شما بشرح ماضی برای ایهام زادیی وتنویر شما حتما قانون شرکت های تعاونی اصلاحیه1370ب بعد و آراء مکرر وحدت هیت وحدت رویه دیوانعالی کل کشور ونظریات مشورتی رامطالعه کنید که فقط وفق بند 3تبصره2مواد1-8-9ازهمان قانون ذیل تبصره 7اصلاحیه ماده20قانون تجارت اجازه بشرط عدم ادغام کمپانی ها یا تغییرات کمپانی ها و عدم حق تقدم ودیون ممتازه بشرح آتی: وفق ماده13و138همان قانون بشرط آنکه ادارات وزارتین تعاون جهادکشاورزی وصمت و اداره مالیه وکار موضوع ماده8تبصره چهارم اجازه,ارفاقی مانحن فیه میدهد.حتمامطالعه بادقت بیشتررامدنظرقراردهید! (*مطالعه ودانش اندوزی وبجای خودتفسیرمضیق وموسع کردن وحقوق دان بودن سخت اما قابلیت دارد*) صاحب منصب عالی رتبه ویژه ممتازه کیفری تجاری ماموربخدمت سیار

1400/07/01

مراجع محترم خانم زهرا یا آقای... بهیچ وجه باتوجه به موضوعیت کمپانیهای متعدد بمانند شما قانون و وزارتین وارادت مجوز تغییر ومبدل نمودن وفق وحدت رویه65432-د/ه ع-1398بشما نخواهند داد وهمانگونه که بشما مشورت داده شد دو راهکار عملی راانتخاب ونسبت به اموال منقول وغیرمنقول و دارایی ودفاتر و...اقدام نمایید والا بماخذ توضیحات بالا بجرائم مزورانه بازرگانی تجار محکوم ومضاف برمجازات بهمان ماخذ:ممنوع المعامله مسدودالحساب و محرومیت های اجتماعی محکوم خواهیدشد.اعلام ورشکستگی عادی بهترازاین موارد هست و قانون تجارت مصوبه1311 احصاء کننده کلیه قوانین بازگانی و مزایدات ومناقصات وقانون توسعه اقتصادی و..است واعساروافلاس موضوع ماده 1-2-17اصلاحیه1370ببعدازکلیه تجار و شرکتهای هفت گانه پذیرفته نمیگردد. کارشناس محترم! این پرونده ازنظرمشاوره یا راهکار موضوعی ندارد.منفی وکسرازآمارگردد.

-->