• انحصار ورثه
  • سلام بعد از چند سال میشه زمینی که از طریق پدر به فرزندان رسیده و تقسیم بین فرزندان صورت گرفته اما کامل و درست انجام نشده را میتوان یکی از فرزندان برای خود برود دنبال پیگیری و قابل ذکر است که سندی هم بین هم ندارند و بصورت شفاهی تقسیم شده
1400/07/01

سلام اگه تمام موارد شفاهی بوده میتوانید درخواست تقسیم ترکه کنید

1400/07/01

نیاز به توضیحات بیشتری هست، لطفا با تلفن موسسه تماس بگیرید 02166128096

-->