• چه مراحل ومدارکی برای الزام به تنظیم سندنیازهست
  • چه مدارک ومراحلی برای الزام به تنظیم سندنیازهست
1400/07/01

سلام باید وقوع معامله را اثبات کنید بنابراین مدارکی که دال بر اثبات مالکیت شماست را باید به دادگاه ارائه دهید

1400/07/01

نیاز به توضیحات بیشتری هست، لطفا با تلفن موسسه تماس بگیرید 02166128096

-->