• چک
  • سلام چکی از شخصی داریم اگر این فرد فوت کند ،بعد فوت این شخص آیا میتوان از فرزندان یا وارثان ان شخص چک را نقد کرد و به پول خود رسید یا نه ؟
1400/07/01

سلام بله اگر از کسی طلبکار باشید چه به صورت چک چه سایر اسناد و تعهدات می‌توانید بعد از فوت ایشان از ترکه ایشان طلب خود را اخد کنید

1400/07/01

فقط وفق قانون تجارت وقانون چک مصوبه1381واصلاحات بعدی بایددادخواست بدهید.

-->