• شرايط تحصيل تابعيت ايراني چيست؟
  • با سلام. دختري 21 ساله هستم كه داراي تابعيت كانادايي هستم. پدر و مادرم عرب هستند و چهار سال است كه به ايران آمديم.آيا ميتوانم تابعيت ايراني داشته باشم؟
1400/07/01

سلام واحترام. بر اساس قانون مدني با توجه به سن شما كه بالاي 18 سال است ، براي تحصيل تابعيت ايراني بايد شروطي را داشته باشيد از جمله: پنج سال اعم از متوالی یا متفاوت بصورت قانونی در ایران ساکن بوده باشيد. فراری از خدمت نظامی در کشور متبوع خود نباشيد. در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشيد.

1400/07/01

ضمن پاسخ فوق الذکر وفق ماده41قانون اتباع بیگانه برای اخذ تابعیت پس ازمراجعه به معاونت استانداری یافرمانداری شهرمذکوره وپرنمودن فرمهاوارائه اسنادبایدوفق قانون مدنی وقانون اتباع بیگانه درهیت هیات مذکوره موضوع شماطرح وپس چندماه پاسخ ارائه میگردد.

1400/07/01

طبق قانون با توجه به سن شما كه بالاي 18 سال است ، براي تحصيل تابعيت ايراني بايد شروطي را داشته باشيد از جمله اینکه پنج سال اعم از متوالی یا متفاوت بصورت قانونی در ایران ساکن بوده باشيد و فراری از خدمت نظامی در کشور متبوع خود نباشيد ودر هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشيد.

-->