• زنای محصنه به چه معناست و چه مجازاتی دارد
  • سلام خدمت شما سوالی داشتم میخواستم بدانم شخصی که زنای محصنه انجام دهد چه مجازاتی دارد و شرایط محصنه بودن زنا چیست
1400/07/01

براساس ماده 225 قانون مجازات اسلامی 

حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این  صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.
شرایط احصان برای مرد هم اینگونه اثبات می‌شود که مرد محصن به کسی گفته میشود که امکان برقراری رابطه جنسی با همسر خود را به راحتی داشته باشد یعنی همسر ایشان اگر حتی در مسافرت هم باشد و آن شخص امکان برقراری رابطه جنسی با وی را داشته باشد زنای این فرد محصنه محسوب نمیشود
احسان در خصوص زن هم به همان ترتیب مرد است و زن باید همسر دائمی داشته باشد که امکان بهره گیری جنسی از او به سهولت را داشته باشد

1400/07/01

حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه سنگساراست طبق قانون درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد. شرایط احصان برای مرد هم اینگونه اثبات می‌شود که مرد محصن به کسی گفته میشود که امکان برقراری رابطه جنسی با همسر خود را به راحتی داشته باشد یعنی همسر ایشان اگر حتی در مسافرت هم باشد و آن شخص امکان برقراری رابطه جنسی با وی را داشته باشد زنای این فرد محصنه محسوب نمیشود احصان در خصوص زن هم به همان ترتیب مرد است و زن باید همسر دائمی داشته باشد که امکان بهره گیری جنسی از او به سهولت را داشته باشد امیدووارم واضح گفته باشیم

-->