• آیا قذف در شبکه‌های اجتماعی هم مجازات دارد
  • سلام  چند وفتی است که شخصی در دایرکت اینستاگرام مزاحم من شده و به من و خانواده ام الفاظ رکیک و ناموسی نسبت داده میخواستم بدانم که مجازات این شخص چیست 
1400/07/01

سلام بسته به نوع الفاظی که این شخص به شما نسبت داده می‌توانید تحت عنوان توهین و قذف از ایشان شکایت کنید عنوان توهین که مشخص است در خصوص قذف هم باید گفت که تعریفش این است که نسبت دادن زنا یا لواط به دیگر هرچند که آن شخصمرده باشد است بر اساس قانون قذف اعم است از نوشته یا لفظ و محتوای الکترونیکی را هم شامل میشود در خصوص مجازات قذف هم باید گفت که مجازات قذف 80 ضربه شلاق است


 

1400/07/01

باتوجه به آنکه درقانون مجازات اسلامی مصوبه1370 اصلاحیه1390 دفتر حدود حد قذف معیین واحصاء شده الفاظ رکیک وشنیع که بایدمشخص ومعیین شودبرچه هدف وقصد بشماوخانواده شما نسبت داده شده**حدقذف**طبق رای هیت مشورتی شماره34558/دال-98اداره کل مشورتی قوه قضاییه بدلیل موضوع فوق الذکرازدایره شمول حدود خارج ودرفضاء مجازی است تا74ضربه تازیانه ومستوجب مجازات نقدی واعاده حثیت معنوی و طبق قانون مجازتهای الکترونیکی ومخابراتی مصوبه1392واصلاحات بعدی مجازات خواهدشد.

1400/07/01

اگربتوانید اثبات کنید بله مجازات هم دارد اما دوست عزیز متاسفانه به ندرت قضات محترم به شبکه های مجازی بسنده کنند چون سروراکثر آنها درخارج ازکشوراست وامکان جعل یادستکاری پیامهای اسکرین شده هم وجود دارد

-->