• برای اثبات زنا چند شاهد لازم است
  • سلام یکی از اقوام ما متعم به رابطه نامشورع شده است میخواستم بدانم برای اثبات عمل او جند شاهد لازم است
1400/07/01

سلام عمل زنا با چهار شاهد مرد اثبات میگردد، برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است، در مجازت غیر از موارد مذکور حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است البته جنایات موجب دیه با شهادت یک مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است

-->