• احصان به چه معناست
  • سلام میخواستم بدانم احصان به چه معناست و آیا فقط برای مرد است یا خیر
1400/07/01

احصان هم برای مرد است هم برای زن
احصان برای مرد عبارت است از آنکه مرد دارای همسر دائمی بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده با او بتواند هروقت بخواهد رابطه جنسی برقرار نماید یعنی همسرش در سفر یا غیبت نباشد
احصان زن هم مانند مرد است و باید همسر دائمی باشد و بتواند با او هروقت بخواهد رابطه برقرار کند

-->