• لواط چه مجازاتی دارد
  • سلام رابطه جنسی دو مرد با یکدیگر برای فاعل و مفعول چه مجازاتی دارد
1400/07/01

مجازات لواط برای فاغل در صورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر ایتصورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.

-->