• همجنسگرایی دو دختر چه مجازاتی دارد
  • میخواستم بدانم ارتباط جنسی دو دختر با یکدیگر آیا حرم است و اگر جرم است چه مجازاتی دارد
1400/07/01

سلام قانونگذار در خصوص همجنسگرایی دو شخص مونث قانونگذاری کرده و تحت عنوان حد مساحقه مجازات آنرا صد ضربه شلاق دانسته است

1400/07/01

ادمین عزیز! بدلیل تعدد وتکرار موضوعات از یک منشاء سوء استفاده ومصادر پاسخ ب نفع خود شخص منفی وکسرازآمار و پاسخ بشرط تماس وتعیین وقت و پرداخت هزینه انجام شود.

-->