• آیا مصرف مشروبات توسط غیر مسلمانان مجازات دارد؟
  • سلام سوالی داشتنم اینکه اگر شخص غیر مسلمان هم اقدام به مصرف شراب نماید مجازات دارد
1400/07/01

در پاسخ به این سوال باید خدمت شما عرض کنم که غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر محکوم به هشتاد ضربه شلاق میشود
البته اگر مصرف مشروبات الکلی توسط او علنی نباشد و تنها در حالت مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود تنها به محازات تظاهر به عمل حرام محکوم میگردد
که حیس ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود

1400/07/01

درصورتیکه فردغیرمسلمان درانتظارعمومی تظاهروتجاهر به آشامیدن نکند بدین معنا که عمل وفعل را در محل سکناخودانجام دهد وبدیگران نیز خساراتی وارد ننماید یا لابراتوآر ساختن مشروبات الکی درست نکرده باشد باتوجه به قواعد فقهیه واصل اباحه واصل37قانون اساسی و و قاعده اهل کتاب بودن که برای غیرمسلمانان آشامیدن آنچه برایشان حلال است راقبول نمود طبق وحدت رویه اصراری بسال1374-1380-1388-1390و نظریه مشورتی هیت محترم عالی موضوع ماده23 معاونت مشورتی قوه قضاییه بشماره92/80000765-الف فرد محکوم به تعزیر وتادیب تا74ضربه شلاق نخواهد شدولا تا91روزحبس تادیبی و 74ضربه تازیانه ومعدوم نمودن کلیه آلات وادوات و جزای نقدی محکوم خواهدشدوشایان ذکرهست که برای باراول چنین برای بار بعد بعلت تکرروتععد جرم تشدیدمجازات درانتظار فرد خاطی وبزهکارخواهدشد .

-->