• اضطرار در معامله باعث ابطال آن می شود؟
  • سلام خدمت مجموعه حقوقی داتیکان بنده فرزندی دارم که به دلیل تومور مغزی، در بیمارستان بستری است و دکتر گفته برای عمل وی، حدود 200 میلیون تومان هزینه لازم است. تمام سرمایه من که با آن کار میکنم، یه مغازه قفل فروشی بسیار کوچک است که قیمت آن حدود همین 200 میلیون تومان میشود. دکتر پسرم گفته که اگر مغازه ات را به من بفروشی، پسرت را عمل می کنم. سوالی که از خدمت شما دارم این است که آیا بنده مشمول اکراه و اجبار در معامله میشوم و این معامله صحیح است یا خبر؟
1400/07/01

سلام خدمت شما

بر اساس ماده 206 قانون مدنی، اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکرَه محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود. با این حال، چنانچه در اضطرار سوساتفاده حاصل شود مانند مورد شما که پزشک از وضعیت شما سواستفاده میکند، این معامله نافذ نیست. 

-->