• آیا معامله به قصد فرار از دین باطل است؟
  • سلام من از شخصی حدود 500 میلیون تومان طلب دارم. علیه وی اقامه دعوا کردم ولی هنوز رأی صادر نشده است. با این حال متوجه شدم که وی تمام اموال خود را در همین مدت به نام مادر و پدرش زده و عملاً هیچ مالی ندارد. آیا معاملات وی صحیح است یا اینکه من میتوانم ابطال آن را از دادگاه بخواهم؟
1400/07/01

بله نه تنها باطل هست بلکه درصورت اثبات فرارازدین وفق قانون مجازات مصوب1390فرد یا افراد ذی نفع نیز ب مجازاتهای مقرره محکوم میشوند.

-->