• مطالبه خسارت در دعوای مطالبه وجه از چه زمانی محاسبه می شود؟
  • سلام من بر اساس یک رسید عادی، مبلغ 100 میلیون تومان از شخصی طلبکارم. طلب من مربوط به سال 1396 می باشد و در این سالها اقامه دعوا نکرده ام. سوالی که از خدمت شما دارم این است که، با توجه به افزایش نرخ تورم، چه مقدار میتوانم از شخص بدهکار خسارت بگیرم؟
1400/07/01

سلام

در تعهدات پولی، زمانی میتوان مطالبه خسارت کرد که آن را مطالبه کرده باشیم. به زبانی ساده تر باید گفت که تا زمانی که شما طلب خود را مطالبه نکنید، نمیتوانید خسارتی بگیرید. بنابراین نحوه محاسبه خسارت، از زمان مطالبه شما شروع میشود. 

-->