• حرز به چه معناست
  • سلام در خصوص سرقت حدی سوالی داشتم و میخواستم بدانم که حرز به چه معناست
1400/07/01

با سلام همانطور که در قانون آمده حرز به معنای مکان مناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ میماند بنابراین در معنای امروزی کاوصندوق مصداق حرز است و سرقت از آن با جمع شرایط دیگر میتواند مصداق سرقت حدی باشد که مجازات قطع ید را دارد

-->