• آیا قتل بر اثر دعوای خیابانی قصاص دارد
  • سلام چند روز پیش شخصی شیشه ساختمان ما را شکست و شروع کرد به داد و بیداد پسرم رفت جلوی در ساختمان تا ببیند این شخص چرا همچین کاری انجام میدهد و مشکلش چیست که به دلیل عصبانیت شخص مقابل با او در گیر شد و ناخواسته سر آن شخص را به دیوار کوبید آن شخص بیهوش شد و ما او را به بیمارستان بردیم که متاسفانه در راه فوت کرد میخواستم بدانم برای پسرم با اینکه قصدی نداشته و آن شخص خودش شروع کننده نزاع بوده عملش دفاع مشروع بوده یا مجازات دارد
1400/07/01

با سلام به صورت دقیق نمیتوان در خصوص موضوع شما نظر داد در خصوص دفاع مشروع باید بگویم که عمل پسر شما که با آن شخص درگیر شده با توجه به شرحی که شما گفتید مصداق دفاع مشروع نبوده 
در خصوص قتل عمد بودن یا نبودن هم باید گفت که در خصوص اثیات قتل عمد هم نیاز نیست که حتما انگیزه قبلی وجود داشته باشد بلکه علم به همین موضوع که عمل پسر شما نوعا کشنده بوده کافی است و اگر قاضی تشخیص دهد که عمل پسر شما نوعا کشنده بوده میتواند قتل را عمدی بداند

-->