• پرداخت دیه در خطای محض با چه کسی است
  • سلام میخواستم بدانم اگر کسی مرتکب به قتل خطای محض شود پرداخت دیه با چه کسی است
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مجازات اسلامی 
 

در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا  نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

-->