• اگر عاقله نتواند دیه را پرداخت کند چه تکلیفی دارد
  • سلام میخواستم بدانم در صورتی که عاقله تمکن مالی نداشته باشد قانون چه حکمی دارد؟
1400/07/01

در صورت فقدان عاقله برای یک شخص یا عدم تمکن مالی عاقله دیه توسط خود شخص مرتکب باید پرداخت شود و در صورت عجز او دیه از بیت المال پرداخت میشود 

-->