• آیا به کولبرانی که کشته میشوند دیه تعلق میگیرد
  • سلام آیا به کولبرانی که در مناطق ممنوع مرزی کشته میشوند دیه تعلق میگیرد
1400/07/01

طبق تبصره ماده 473 قانون مجازات اسلامی

هرگاه شخص در مکان ممنوعه مطابق مقررات هدف قرار گیرد دیه به او تعلق نمیگیرد البته اگر آن شخص نداند که در منطقه ممنوعه حضور دارد دیه او از بیت المال پرداخت میشود

-->