• آیا اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده بر عهده عاقله است؟
  • سلام میخواستم بدانم که اگر مالی را به اشتباه تلف نمایم چه کسی ضامن است
1400/07/01

سلام عنوان اتلافی که فرمودید اتلاف خطایی است باید گفت که دیه جنایات خطای مجض برعهده عاقله است اما اتلاف مال به صورت خطایی بر عهده خود مرتکب است

-->