• دیه کسی که قاتلش مشخص نیست با چه کسی است؟
  • سلام سوالی خدمتتان داشتم میخواستم بدانم که برادر من جند وقت پیش به قتل رسید و قاتلش مشخص نشد مبخواستم بدانم دیه برادرم قابل دریافت است اگر قابل دریافت است باید به کجا مراحعه کنم؟
1400/07/01

سلام در قانون برای دیه شخصی که قاتلش مشخص نیست قانونگذاری شده و دیه از بیت المال پرداخت میشود که در حال حاضر ستاد دیه آنرا پرداخت میکند

-->