• پرداخت دیه در جنایت خطای محض چگونه است
  • سلام میخواستم بدانم نحوه پرداخت جنایت خطای محض به چه ترتیب است
1400/07/01

سلام شما موظف هستید در هر سال یک سوم دیه را پرداخت نمایید

-->