• پرداخت دیه در جرم شبه عمد چگونه است؟
  • سلام من به خاطر تصادف رانندگی محکوم به پرداخت 50 درصد دیه شده ام میخواستم بدانم نحوه پرداخت دیه جرم شبه عمد چگونه است؟
1400/07/01

سلام شما موظف هستید هرسال حداقل 50 درصد دیه را پرداخت نمایید

-->