• احکام خیار شرط به چه صورت است؟
  • سلام بنده با فردی عقدی منعقد کردم و قرار بر این شد که فرد عامل یک دستگاه مخصوص سنگ بری برای من بسازد. به صورت شفاهی توافق کردیم که هر دو طرف امکان فسخ قرارداد را داریم و این موضوع را در قرارداد ذکر نکردیم. آیا میتوانیم از خیار شرط استفاده کنیم؟
1400/07/01

سلام خدمت شما دوست عزیز

در ماده 401 قانون مدنی، اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است. با توجه به اینکه شما در قرارداد خود، زمانی را برای تحویل دستگاه تعیین نکرده اید. بر این اساس باید گفت که امکان استفاده از خیار شرط در قرارداد شما وجود ندارد. 

-->