• آیا سقط جنین هم مشمول تغلیظ دیه میشود؟
  • سلام میخواستم بدانم سقط جنین در ماه های حرام نیز تغلیظ دیه دارد یا خیر؟
1400/07/01

سلام بله سقط جنین پس از پیدایش روح نیز مشمول حکم تغلیظ دیه است

-->