• دیه کلیه چقدر است
  • سلام میخواستم بدانم دیه یکی از کلیه ها بنده که با ضربه چاقو از بین رفته است چقدر است؟
1400/07/01

سلام دیه اغضای زوج دیه کامل است و اگر شما یکی از کلیه های خود را از دست داده اید نصف دیه کامل است

-->