• دیه پای فلج چه مقدار است؟
  • سلام میخواستم بدانم دیه پایی که قبلا فلج بوده چه مقدار است؟
1400/07/01

سلام دیه قطع یا از بین بردن پایی که قبلا فلج بوده است یک سوم دیه آن عضو است به عبارتی دیه یک پای فلج یک سوم نصف دیه کامل است

-->