• آیا نکاح موقت در صورت بذل مدت از طرف شوهر نیازمند عده است؟
  • سلام . بنده با آقایی به مدت 4 ماه عقد موقت کردیم و آقا به دلیل مشکلات خانوادگی بعد از یک ماه بقیه مدت را بخشیدن و هیچ خبر دیگری از ایشان ندارم و جواب تلفن من را نیز نمی دهند. آیا در این شرایط من باید عده نگه دارم؟
1400/07/01

سلام و احترام مطابق ماده 1152 قانون مدنی عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت‌ زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵روز است لذا با توجه به شرایط، مدت زمان عده متفاوت است اما نگه داشتن عده لازم است.

-->