• دیه خرد شدن استخوان هر عضو چقدر است؟
  • سلام سوالی در خصوص دیه داشتم میخواستم بدانم که دیه خرد شدن استخوان یکی از اعضای بدن چقدر است؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون دیه خرد شدن هر عضو یک سوم دیه آن عضو است و همان عضو اگر بدون عیب درمان شود چهار پنجم دیه خرد شدن همان عضو است

-->