• دیه کندن ابرو چقدر است؟
  • سلام سوالی داشتم میخواستم بدانم دیه از بین رفتن ابرو در حالتی که دوباره بروید چقدر است و در صورت نروییدن چقدر؟
1400/07/01

کتدن و یا از بین بردن هریک از ابروها یک چهارم دیه کامل را دارد و اگر دوباره رویش کند موجب ارش است و اگر مقداری از آن بروید نسبت به مقداری که روییده ارش و نسبت به مقداری که نروییده دیه با اختساب مقدار مساحت تعیین میشود

-->