• آیا از بین بردن زبان شخص لال هم دیه دارد
  • سلام میخواستم بدانم که آیا به شخصی که لال است و قدرت تکلم ندارد هم مانند افراد عادی دیه تعلق میگیرد
1400/07/01

در پاسخ به سوال شما باید گفت که به این افراد هم دیه تعلق میگیرد اما با دیه ای که برای افراد عادی است متفاوت است در قانون دیه زبان شخصی که لال است یک سوم دیه کامل است و در صورتی که قسمتی از آن زبان از بین رود به نسبت مساحت زبان لال به آن دیه تعلق میگیرد

-->