• دیه از بین رفتن تمام دندان ها جقدر است
  • سلام در خصوص دیه دندان سوال داشتم دیه از بین رفتن کلیه دندان های یک شخص چقدر است
1400/07/01

سلام در پاسخ به سوال شما باید گفت که دیه از بین رفتن تمامی دندان های یک شخص برابر با دیه کامل آن شحص است

-->