• دیه گردن چقدر است؟
  • سلام یکی از اقوام ما دچار سانجه ای شد و گردنش دچار خمیدگی و شکتسگی شد و متاسفانه با عمل هایی که رو او انجام شد هم بهبود نیافت میخواستم بدانم که بیمه چه مقدار دیه باید به او بدهد؟
1400/07/01

سلام آنچه در قانون در خصوص شکستگی کردن آمده است به این ترتیب است

دیه شکستگی و خمیدگی گردن دیه کامل است اگر این خمیدگی و شکستگی بهبود یابد موجب ارش است.

-->