• دیه انگشت دست چقدر است؟
  • سلام در حال انجام کار در کارگاه دستگاه پرس یکی از انگشتانم را قطع کرد میخواستم بدانم دیه هر انگشت جقدر است؟
1400/07/01

سلام دیه هر انگشت دست یک دهم دیه کامل است

-->