• دیه از بین رفتن بند انگشت چقدر است؟
  • سلام میخواستم بدانم دیه قطع شدن هر بند انگشت چقدر است؟
1400/07/01

سلام
بر اساس قانون مجازات اسلامی دیه قطع یا از بین رفتن هر بند انگشت غیر از شست دیه یک سوم دیه آن انگشت است
و دیه هر بند انگشت شصت نصف دیه آن انگشت است

-->