• دیه فلج کردن هر دست چقدر است؟
  • سلام میخواستم بدانم دیه فلج کردن هر دست چقدر است
1400/07/01

سلام
دیه فلج کردن هر دست برابر با دو سوم دیه دست است.

-->