• دیه شکستن دنده یک فرد چقدر است؟
  • سلام چند روز پیش با شخصی دعوا کردم که منجر به شکستگی دنده های من شد میخواستم بدانم که پرشکی قانونی چه مقدار دیه برای من تعیین میکند؟
1400/07/01

سلام

بر اساس آنچه در قانون آمده است دیه هریک از دنده هایی که از قلب حفاظت میکنند یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن سایر دنده ها یک صدم دیه کامل است

-->