• دیه افضای همسر چه مقدار است؟
  • سلام میخواستم بدانم افضا به چه معنی است و اگر همسر فردی زنش را افضاء کند باید دیه پرداخت کند؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببی غیر از مقاربت باشد دیه کامل زن باید پرداخت شود

اما اگر افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن نفقه نیز تا زمان فوت یکی از زوجین بر عهده زوج است هرچند او را طلاق داده باشد
در خصوص معنای افضاء در قانون اینطور تعریف شده که عبارت است از یکی شدن مجرای ادرار و مدفوع زن

-->