• دیه از بین رفتن اندام تناسلی مرد چقدر است؟
  • سلام میخواستم بدانم دیه از بین رفتن اندام تناسلی مرد چه مقدار است
1400/07/01

سلام
قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت میشود.

-->